Τοποθέτηση της Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού (CIE) με αφορμή την έξαρση της ζήτησης και της χρήσης της Υπεριώδους Ακτινοβολίας (UVR) με στόχο τον περιορισμό της μετάδοσης του COVID-19

 

Το διεθνές ενδιαφέρον για τη χρήση της Υπεριώδους Ακτινοβολίας (UltraViolet Radiation – UVR) με στόχο τον περιορισμό της μετάδοσης του COVID-19 είναι ήδη έντονο και αυξάνει καθημερινά με μεγάλη ταχύτητα ως αποτέλεσμα της ανάδειξης τής νόσου σε παγκόσμια πανδημία. Λόγω της πραγματικότητας αυτής η Διεθνής Επιτροπή Φωτισμού (CIE) έχει δημοσιεύσει σχετική Τοποθέτηση (βλ. εδώ) σε συνέχεια της δωρεάν διανομής για 3 μήνες δύο Τεχνικών Οδηγών της σχετικών με εφαρμογές ακτινοβολίας UV-C (CIE 187:2010 Κίνδυνοι Φωτοκαρκινογένεσης λόγω ακτινοβολίας UV-C από Λαμπτήρες Αποστείρωσης, CIE 155:2003 Αποστείρωση αέρα μέ Υπεριώδη Ακτινοβολία) που ανεγνώσθησαν πλέον των 10.000 φορών σε διάστημα λιγότερο των 2 μηνών από τη στιγμή που επετράπη η δωρεάν πρόσβαση σε αυτούς.

Η νέα αυτή Tοποθέτηση της CIE συνοψίζει τους δύο προαναφερόμενους Τεχνικούς Οδηγούς και παρέχει τα πιο πρόσφατα δεδομένα στον τομέα αυτό, εξηγώντας τις πιο σημαντικές όψεις της χρήσης της UVR και ιδιαιτέρως της UV-C (υπεριώδης ακτινοβολία η οποία καλύπτει το φάσμα από τα 100nm μέχρι τα 280nm), με σκοπό τη διαχείριση και τον έλεγχο αυτής της μολυσματικής ασθένειας.

Τα κυριότερα σημεία της Τοποθέτησης αυτής, η οποία συνοδεύεται και από σχετικό βίντεο, είναι:

  • H ακτινοβολία UV-C είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την απολύμανση του αέρα και επιφανειών ή την αποστείρωση του νερού. Όμως, η CIE και ο ΠΟΥ προειδοποιούν πώς η χρήση απολύμανσης με ακτινοβολία UV είναι άκρως επικίνδυνη για την απολύμανση των χεριών ή οποιασδήποτε άλλης περιοχής του δέρματος (ΠΟΥ, 2020).
  • Η ακτινοβολία UV-C μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επιβλαβής στους ανθρώπους και τα ζώα και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο κάτω από προσεκτικά ελεγχόμενες συνθήκες και με χρήση κατάλληλων και ειδικά σχεδιασμένων προϊόντων, διασφαλίζοντας πώς δεν γίνεται υπέρβαση των ορίων έκθεσης, όπως αυτά προσδιορίζονται από τα σχετικά πρότυπα ICNIRP (2004) και IEC/CIE (2006). Παρά ταύτα, ο κίνδυνος πρόκλησης καρκίνου του δέρματος από συσκευές που εκπέμπουν μόνον UV-C ακτινοβολία θεωρείται αμελητέος.
  • Η ακτινοβολία UV-C μπορεί να προκαλέσει φωτοαποδόμηση υλικών και αυτό πρέπει ιδιαιτέρως να λαμβάνεται υπόψη όπου στο περιβάλλον έκθεσης στη UV-C υπάρχουν ευαίσθητα στην υπεριώδη ακτονοβολία υλικά, όπως πλαστικά, των οποίων οι οπτικές και μηχανικές ιδιότητες μπορούν να υποβαθμιστούν καίρια με την έκθεσή τους σε ακτινοβολία UV-C.
  • Είναι επείγουσα ανάγκη να διεξαχθεί ενδελεχέστερη έρευνα επί των θεμάτων ασφαλείας των νέων πηγών UV-C, ιδιαιτέρως σε ότι αφορά τα ασφαλή όρια κατωφλίου προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος φωτοκερατίτιδας (έγκαυμα του κερατοειδούς χιτώνα)
  • Για τη σωστή αξιολόγηση της UVR και την πρόληψη σχετικών κινδύνων, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή σχετικών μετρήσεων UVR με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού για την διακρίβωση του οποίου η Διεθνής Επιτροπή Φωτισμού (CIE) έχει εκδώσει το τεχνικό πόνημα CIE 220:2016.
  • Προϊόντα UV-C ακτινοβολίας που απευθύνονται στο ευρύ κοινό είναι πολύ πιθανό να μην είναι ασφαλή ή αποτελεσματικά για την ανεπιφύλακτη χρήση τους για σκοπούς αποστείρωσης